Page 10 - NIS 10 year
P. 10

ОРТАҚ МІНДЕТ – БІР ҰЖЫМ

             арынды балаларға арналған жа-   жобаларды іске асыруға мүмкіндік бермеді.
      «Д ратылыстану-математикалық             Осыған байланысты инновациялық білім
      бағыттағы 20 зияткерлік мектеп» жобасы 2008 беру бағдарламаларын және ғылыми жобалар-
      жылдың наурыз айынан бастап жүзеге асырыла ды жүзеге асыруға қажетті білім беру саласын-
      бастады.                     дағы басқарудың заманауи нысанын, академия-
        Зияткерлік мектептер білім беру бағдар-    лық еркіндік пен дербестікті енгізу үшін 2011
      ламаларының қазіргі заманғы үлгілерін әзір-    жылдың 19 қаңтарында «Назарбаев универ-
      лейтін, бақылайтын, зерттейтін, талдайтын, ситеті», «Назарбаев Зияткерлік мектептері»
      апробациядан өткізетін, заманауи білім беру және «Назарбаев Қоры» мәртебесі туралы»
      бағдарламаларын енгізетін және іске асыратын Қазақстан Республикасының Заңы қабылданды.
      эксперименталдық алаң ретінде жұмыс істеу Заңды іске асыру мақсатында Қазақстан Респу-
      үшін құрылған.                  бликасы Үкіметінің 2011 жылғы 9 маусымдағы
        Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 № 647 қаулысымен «Назарбаев Зияткерлік
      жылғы 13 мамырдағы №452 қаулысымен мектептері» акционерлік қоғамы «Назарбаев
      бекітілген жобаны іске асыру мақсатында «Өр-   Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйы-
      кен» акционерлік қоғамы құрылды. 2010 жылы мы болып (бұдан әрі – ДББҰ) қайта құрылды.
      акционерлік қоғам атауы «Назарбаев Зияткер-     Аталмыш мәртебе білім беру бағдарлама-
      лік мектептері» акционерлік қоғамы болып өз-   ларын дербес бекіту, қабылдау емтихандары-
      гертілді.                     на қойылатын талаптарды белгілеу, ағымдағы
        Қазақстан Республикасында қолданылып академиялық үлгерімді бақылау, аралық және
      келген білім берудің талаптары мен стандарт-   қорытынды аттестаттацияны бақылау құқығын
      тары білім беру саласындағы заманауи басқару береді. Академиялық еркіндік қағидаты жаңа
      нысандарын тиісті деңгейде енгізуге, иннова-   бағдарламаларды әзірлеу және апробациядан
      циялық білім беру бағдарламалары мен ғылыми өткізу үдерісін жеделдетуге, орта білім беру

      10
   5   6   7   8   9   10